Herbst 2015

Summertiet twe-dusend-un-tein is forbi.
Nun ward datt wedder ungemeutlich.
All de Bäum vor uns Geschäft loten de Blätters folen.
Da giv dat wedder veel to don.
       

Abb. 1
 
Abb. 4
Hier nu uns nee Fenster-Dekoration.
     
Abb. 2

Abb. 3
     
Abb. 5